1- بررسی عوامل اقتصادی کاهش بهای نفت (2015-2014)

      

       محمد علی خسروی، اژدر پیری سارمانلو


2- ظهور طرحی نو »دکترین مسئولیت برای حمایت«

    

        مهران اسدزاده، هیبت الله نژندی منش


3- نقش انرژی در تحول روابط میان ایران و ترکیه با تأکید بر گاز طبیعی (2015-2000)

 

         روح الله طالبی آرانی، حسین چراغی


4- معافیت سازندگان خودرو از مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید

     

      مجید مهدوی قراولخانه، بختیار عباسلو


5- بررسی عدالت مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده

    

      محمد رضا زنده دل برون


6- نقش کنترل هدفمند و خودتوصیفی بدنی در پیش­بینی علائم اختلال خوردن در دانشجویان دختر

     معصومه شفیعی، سجاد بشرپور، سالومه حسن‌شیری، مهناز فتحی گیلارلو


7- پیش‌بینی خیانت زناشویی بر اساس کیفیت زندگی زناشویی و پنج عامل بزرگ شخصیت

      نسیم عزتی، کیوان کاکابرایی


8- تحلیلی بر نقش اطلاع‌رسانی در تحقق توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

       مسعود تقوایی، عفت صبوحی


9- تبیین مفهوم معنویت در رهبری سازمان‏ها از منظر رویکرد غربی و اسلامی

        هادی معصومی

 

 

 

 

 

مجله بین‌المللی پژوهشِ‌ملل

239yce