تعرفه اشتراک نسخه چاپی مجله بین المللی پژوهش ملل (پست سفارشی)

 

         نوع اشتراک       مدت / تعداد          سفارشی
یک الی دو نسخه
1 شماره 29000 تومان
بیش از دو نسخه
1 شماره 27000 تومان
شش ماهه 6 شماره 162000 تومان
یک ساله 12 شماره 324000 تومان

 

شماره حساب:    5596588131

شماره کارت :    7762-5622-3378-6104

بانک ملت ایران شعبه میدان شهداء، به نام سحر کریمی (مدیرمسئول مجله)

شماره حساب شبا: IR 350120010000005596588131  

 

پس از واریز وجه اشتراک، رسید وجه را از طریق ایمیل یا تلگرام به دفتر مجله ارسال نمایید.

 

ایمیل:  JLIB_HTML_CLOAKING       JLIB_HTML_CLOAKING

 

شماره تلگرامی:   09104545638