مقاله 1. دوره سوم، شماره 26، بهمن 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

اسماعیل احمدی1، مجتبی مقصودی2

 

1- دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (نویسنده مسئول)

2- دکتری علوم سیاسی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

چکیده

دانش یکی از منابع قدرت است و قدرت، تعیین­کننده بسیاری از مناسبات است، پس مطالعه بعنوان مهمترین بستر تولید آگاهی، سبب ارتقاء دانش عمومی جامعه خواهد شد و این خود باعث می‏‌شود روابط انسان­ها، کمترین تنش­ها را به خود ببیند. مطالعه در کمک به ساخت فرهنگ صلح پایدار نقش حائز اهمیتی دارد. افزایش آگاهی و گسترش فرهنگ مطالعه پیش‌­نیاز ایجاد و گسترش فرهنگ صلح است. از اینرو پژوهش حاضر درصدد است با تبیین وضعیت صلح و مطالعه در نقاط مختلف جهان با تأکید بر منطقه خاورمیانه به مقایسه وضعیت این دو مولفه و نسبت آنها در جهان و بطور ویژه در خاورمیانه بپردازد. این پژوهش به روش کتابخانه‌ای انجام ‌شده است. همچنین برپایه آمارهای گردآوری‌ شده از منابع رسمی منتشر شده، مقایسه بین کشورها در شاخص‌­های صلح و مطالعه صورت گرفته و تجزیه ‌و تحلیل لازم انجام ‌شده است. یافته‌­ها نشان می‌دهد ناآرام­‌ترین منطقه جهان خاورمیانه است که علیرغم پیشینه تاریخی ارزشمند خود در حوزه خط، کتابت و کتابخانه، امروز در شاخص سرانه مطالعه و دیگر شاخص­‌های فرهنگی مرتبط با آن‌، وضعیت مناسبی ندارد. وضعیت مناسب در هر دو مولفه عمدتاً از آن کشورهای توسعه‏‌یافته است. صلح و مطالعه رابطه‌‏ای دوسویه با یکدیگر دارند. مطالعه پیش‌­نیاز و به دیگر سخن، مولفه مهمی در ایجاد و گسترش صلح در دنیاست. مطالعه به ایجاد و گسترش صلح، امنیت در جامعه کمک خواهد کرد. صلح نیز با ایجاد شرایط آرام (امنیت و اقتصاد مناسب ناشی از صلح) در جامعه و تقویت و تثبیت مراکز اطلاعاتی و تولید کننده اطلاعات، شرایط ترویج دانش و گسترش فرهنگ مطالعه را مهیا می‌‏سازد.

 

واژگان کلیدی: صلح، مطالعه، تیراژ کتاب، منطقه خاورمیانه

 

 

 

Study and Peace in the Middle East; Understanding the Situation and Proportions

 

Article 1.Vol.3. No.26. Februaryary 2018

 

Authors:

Esmail Ahmadi, Mojtaba Maghsoudi

 

 

Abstract

Knowledge is one of the sources of power and power, is determining many of the relationships, so study as the most important basis for awareness generation, it will promote the general knowledge of society and this itself makes human relationships, see the least tensions. Study has an important role in helping to make a sustainable peace culture. Increasing awareness and expanding the study culture is prerequisites creation and the spread of the culture of peace. Therefore, current study is trying to by explaining the state of peace and studying in different parts of the world with emphasizing The Middle East region to pay compare the status of these two components and their ratio in the world and especially in the Middle East. This research done in the library method. It is also done based on the statistics gathered from official sources, comparison between countries in peace indicators happened and study and necessary parsing and analysis done. Findings show middle east is the world's most unforgiving region which despite its precious historical background in the field of line, writing and library, today's in per capita study index and other related cultural indicators, have not an appropriate situation. The appropriate situation in both components is mainly belongs to developed countries. Peace and study have a two-way relationship. Preliminary study and in other words, is an important component in the creation and expansion of peace in the world. Study will help to create and expand peace in the security of the community. Peace also by creating calm conditions (peaceful security and economics) in the community and strengthening and establish information centers and information's producer provides conditions for the promotion of knowledge and the expansion of the study culture.

 

Keywords: Peace, Study, Book circulation, Middle East