مقاله 3. دوره سوم، شماره 29، اردیبهشت 1397

دانلود اصل مقاله

ترجمه:

معصومه جمالی 1

 

1- کارشناسی­‌ارشد روابط بین‌­الملل، دانشگاه علامه طباطبائی تهران

 

چکیده

از ویژگی­‌های مهم هر حوزه­ مطالعاتی سروکار داشتن با برخی از مفاهیم و واژه‌­ها می‌­باشد، رشته سیاست نیز از این موضوع جدا نبوده بگونه‌­ای که در مطالعه این حوزه ما با مفاهیم بسیار مهمی روبرو هستیم. یکی از مفاهیم بسیار مهم در رشته سیاست مفهوم امنیت بوده که با خود تعابیر متفاوتی را تاکنون به همراه داشته است. در این مقاله نویسنده در جهت بررسی معنی این مفهوم بوده بگونه‌­ای که هدف عمده خود را خلاصه نمودن مولفه‌­های اساسی از مباحث غیرسنتی عمده درباره مفهوم امنیت قرار داده است. در این راستا گستردگی و عمق این واژه را بررسی نموده و این سوال را مطرح می‌­نماید که آیا گستردگی و عمق معنای امنیت آن را مورد چالش قرار داده و اهمیت آن را در سیاست بین‌­الملل کم­رنگ نموده است؟ در این راستا با بررسی معنای این مفهوم در شش مکتب فکری اهمیت بازشناسی این واژه را بیان می­‌نماید. نویسنده با روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی معنای امنیت در مکاتب فکری­ مثل کوپنهاگن، سازه‌­انگاری، انتقادی، فمنیستی، پساساختارگرایانه و بشری در قسمت نتیجه­‌گیری چهار نگرش مهم در زمینه امنیت را به دست آورده و بیان می­‌نماید.

 

واژگان کلیدی: سازه­انگاری، مکتب انتقادی، امنیت بشری، مکتب کپنهاگن

 

 

 

The Contested Concept of Security

 

Article 3.Vol.3. No.29. May 2018

 

Authors:

Steve Smith

 

Abstract

From important features each study area is dealing with some concepts and words politics also it was not isolated from this subject so that in the study of this field we are facing with very important concepts. One of the most important concepts in the field of politics the concept of security that until now has come with itself different interpretations. In this article the writer be in the direction explaining the meaning of this concept so that has set your main goal summarize essential components from major nontraditional topics about the concept of security. In this regard checked out spread and the depth of that word and poses this question whether challenged spread and the depth of security means it and it has been dimmed its important in international politics? In this regard by investigation the meaning of this concept in six schools of thought expresses the importance of recognizing this term. The writer by descriptive-analytical method and by examining the meaning of security in the schools of thought like couponhagen, structuralism, critical, feminist post-structuralist and human in the conclusion section obtained and expresses four important attitudes in the field of security.

 

Keywords: Structuralism, Critical School, Human Security, Copenhagen School