مقاله 6. دوره سوم، شماره 29، اردیبهشت 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

فرحناز امیرخانی دستگردی1

 

1- کارشناسی­‌ارشد حقوق خصوصی، استاد دانشگاه پیام نور واحد بروجن  

 

چکیده

بحث ادغام شرکت‌ها از آن دسته مباحثی است که هیچگونه سابقهای در قانون تجارت ایران نداشته است. ادغام در مفهوم کلی خود، کنترل دو یا چند شرکت تجاری است که در آن شخصیت حقوقی شرکت یا شرکت‌های ادغام شونده منحل میگردد و به دو صورت ساده و مرکب قابل انجام است. در حقوق ایران قانون تجارت درخصوص ادغام شرکت‌های تجاری از جمله سهامی، سکوت کرده است و هیچگونه مقرراتی هرچند پراکنده در این خصوص وجود ندارد. تا اینکه در لایحه جدید قانون تجارت مصوب سال 1384 مبحثی تحت عنوان ادغام شرکت‌های تجاری مطرح گردید. که یکی از نوآوری­‌های لایحه تجارت درخصوص شرکت‌های تجاری به شمار می‌رود. ادغام شرکت‌های تجاری موضوع باب سوم قانون تجارت از جمله شرکت‌های سهامی تا زمانی که موجب ایجاد تمرکز و قدرت انحصاری نشود، در سایر شرکت‌های تجاری مجاز خواهد بود که امید است شرکت‌های تجاری در ایران از این تأسیس حقوقی برای توسعه فعالیت‌های تجاری و رشد خود در بازارهای داخلی و عرصه تجارت جهانی استفاده کنند.

 

واژگان کلیدی: ادغام، حقوق ایران، شرکت‌های سهامی، لایحه جدید قانون تجارت

 

 

 

Check Integration in Joint Stock Companies and the New Trade Bill in Iranian law

 

Article 6.Vol.3. No.29. May 2018

 

Authors:

Farahnaz A. Dastgerdi

 

Abstract

The discussion of the merger companies is those topics did not have no history in Iran's trade Law. Merge in its general sense, is control of two or more business companies where it is dissolved legal personality of the company or merging companies and can be done in simple and compound form. In Iranian law business law has been silent regarding merge commercial companies including joint stock and there is not hereof no regulation though scattered. Until in the new bill of trade approved in 1385 the topic was raised named merge commercial companies. Which is considered one of the innovations of the trade bill in the case of commercial companies. merge commercial companies issue third section of the commercial law including corporations until it does not create a concentration and monopoly power, will be allowed in other businesses that is hope commercial companies in Iran to use from this legal foundation for development business activities and their growth in domestic markets and the world of trade.

 

Keywords: Merge, Iranian law, Joint Stock Corporations, The New Bill on Trade