مقاله 1. دوره سوم، شماره 34، مهر 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

سید عبدالعلی قوام1، سیده­ معصومه مصطفوی2

 

1- استاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

2- کارشناسی‌­ارشد روابط بین‌­الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 

چکیده

امنیت زیست‌محیطی در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم در نظریات روابط بین‌الملل و از سوی دولت‌ها مورد توجه جدی‌تر قرار گرفت. در دهه‌های متمادی تحت عنوان بحران مدرنیته و تاثیرات آن بر امنیت محیط‌زیست، معاهدات بین‌المللی پیرامون این مساله بین‌المللی مطرح شد. علاوه بر این در نظریات روابط بین‌الملل نیز بطور جدی مساله امنیت زیست‌محیطی مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا، در مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش اساسی هستیم «مهمترین محورها و موضوعات مطرح شده، در نظریه‌های روابط بین‌الملل نسبت به تحول پارادایمی امنیت زیست‌محیطی چه بوده‌اند و در آنها چه مسائلی طرح شده است؟» در این زمینه، در سال‌های بعد از 1991 یعنی پس از جنگ سرد مسائلی همچون گرمایش زمین، تخریب فضاهای سبز و تاثیر مخرب مدرنیته در ابتدا از سوی نظریه‌پردازان اجتماعی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و سپس نظریات مطرح روابط بین‌الملل همچون رئالیسم و لیبرالیسم توجه خاصی به این موضوع داشتند. رئالیست‌ها اساسا مساله امنیت زیست‌محیطی را در قالب توجه به مقوله حفظ امنیت جهانی نگاه می‌کنند و برخلاف آنها لیبرال‌ها بر همکاری دسته‌جمعی برای حفظ نظم بین‌الملل، امنیت زیست‌محیطی را لحاظ می‌کنند، نه همچون یک مسئله امنیتی.

 

واژگان کلیدی: امنیت زیست‌محیطی، تحول پارادایمی، رئالیسم، لیبرالیسم، تغییرات اقلیم

 

 

 

Paradigm Evolution in the Context of Environmental Security

 

Article 1. Vol.3. No.34. October 2018

 

Authors:

S. Abdulali Ghavam, S. Masoumeh Mostafavi

 

Abstract

During the years after the World War II, the environmental security was highly considered in international relations by the governments. In decades, the international treaties under the title of the modernity crisis and its effects on environmental security have been raised. In addition, the issue of environmental security was also seriously addressed in international relations theories. Accordingly, the present study seeks to answer this fundamental question: What main topics and issues have been raised by the international relations theories about the paradigm evolution of the environmental security? In this regard, within the years after 1991, the Cold War, issues such as global warming, the destruction of green spaces, and the destructive effects of modernity were firstly criticized by social theorists, and then it was particularly considered by the great theories on international relations such as realism and liberalism. Realists essentially consider the issue of environmental security by focusing on the maintaining global security; whereas, the liberals focus on the environmental security as the public cooperation to maintain international order not as a security issue.

 

Keywords: Environmental Security, Paradigm Evolution, Realism, Liberalism, Climate Change