مقاله 5. دوره سوم، شماره 34، مهر 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

غفار زارعی1، مسلم بامری2

 

1- استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد  

2- دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

 

چکیده

استحاله فرهنگي بعنوان يكي از نشانه­‌هاي افول اهداف راهبردي كشورها و واحدهاي سياسي محسوب مي‌­شود. هر كشوري كه در معرض قدرت و كنش معطوف به امنيت­‌سازي قرار گيرد، نيازمند بهينه‌­سازي موقعيت خود از طريق گفتمان­‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و امنيتي است. دشمن همواره در تلاش است برای بسط و گسترش تهدید خود در گام اول بر جوامع هدف و در درجه بعد بر تمام جهان دست پیدا کند و با سود جستن از فناوری برتر و قدرت ارتباطی و رسانه‌­ای خود، سیاست­‌های استعماری نوینی را به مرحله اجرا بگذارد. در دهه­‌های اخیر مقام معظم رهبری بارها به مسئله تهدیدات نرم دشمن اشاره فرمودند، ایشان هدف دشمن از تهدید نرم در کشور را که عده‌­ای آن را باور نداشتند و هنوز هم باور ندارند، فرهنگ و اخلاق اسلامی می­‌دانند و معتقدند که دشمن می­‌خواهد هرآنچه خود بپسندد به افکار و عقاید ملت ما منتقل کند. دشمن از راه اشاعه فرهنگ غلط- فرهنگ فساد و فحشاء سعی می­‌کند جوان­‌های ما را از ما بگیرد، کاری که دشمن از لحاظ فرهنگی می‌­کند یک "تهاجم فرهنگی" بلکه باید گفت یک "شبیخون فرهنگی" یک "غارت فرهنگی" و یک "قتل­‌عام فرهنگی" است. نوشتار حاضر با هدف تبیین راهبرد تهدید نرم دشمن (جنگ نرم و نفوذ) و چگونگی تاثیر آن بر استحاله نمودن فرهنگ کشور در اندیشه مقام معظم رهبری به روش اسنادی- توصیفی و تحلیلی به استناد سخنرانی­‌های ایشان در دهه­‌های اخیر انجام شده است.

 

واژگان کلیدی: جنگ نرم، نفوذ، استحاله فرهنگی، تهدید دشمن

 

 

 

The Strategy of the Enemy's Soft Threats and its Impact on Cultural Transformation(An Emphasis on Supreme Leader's Guidelines)

 

Article 5.Vol.3. No.34. October 2018

 

Authors:

Ghaffar Zarei, Muslim Bameri

 

Abstract

Cultural transformation is considered as one of the signs of the countries and political parties’ failed strategic goals. Any country, exposed to the power and security-focused action, needs to optimize its position through cultural, social, political, and security discourses. The enemy always strives to expand its threat on target societies in the first step and on the whole world in the second. By taking advantages from their superior technology as well as communication and media power, the enemy implements the new colonial policies. In recent decades, the Supreme Leader has repeatedly referred to the enemy’s soft threats. He has declared that the Islamic culture and ethics are the goals of the enemy by the soft threat in the country which some did not believe and still do not believe, moreover, he believes that the enemy wants to transfer their tendencies to the thoughts and beliefs of our nation. Through expanding the wrong culture and the culture of corruption and prostitution, the enemy seeks to take our youth from us. The cultural activities of the enemy not only is a kind of "cultural invasion," but one must say that a "cultural depredation" and a "cultural mass murder". The present study aims to explain the enemy’s soft threat strategy and the way it affects the transformation of the country's culture through documentary-descriptive and analytical method focusing on the thought of the Supreme Leader based on his lectures delivered in recent decades.

 

Keywords: Soft War, Influence, Cultural Transformation, Enemy’s Threat