مقاله 3. دوره سوم، شماره 36، آذر 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

پیمان علی محمدی1

 

1- کارشناسی­‌ارشد علوم اجتماعی، پژوهشگر حوزه سیاست خارجی منطقه آسیا-پاسیفیک

 

چکیده

سازمان همکاری شانگهای طی 17سال حیات خود توانسته بر نقش بین‌­المللی خود بیافزاید و با پذیرش مغولستان در سال 2004، ج. ا. ایران و افغانستان بعنوان اعضای ناظر، هند و پاکستان به صورت دائمی عملا از قالب منطقه‌ای خارج شود. در مقاله حاضر چشم‌انداز جایگاه سازمان همکاری شانگهای در ترتیبات امنیتی خاورمیانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برای نیل به این هدف با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از دیدگاه‌های باری بوزان بعنوان مبانی نظری پژوهش، ابتدا تعریف پنج‌گانه امنیت؛ نظامی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی از ابعاد مقوله امنیت مورد بحث قرار گرفته و پس از ذکر تاریخچه و ساختار سازمان همکاری شانگهای، مهمترین اهداف مورد نظر این سازمان تبیین شده است. سپس در ادامه منافع سازمان همکاری شانگهای در بازیگری در خاورمیانه و ترتیبات امنیتی آن با تاکید بر تعریف بوزان از مسائل امنیتی، نظیر جلوگیری از یکجانبه‌گرایی، گسترش نفوذ استراتژیک، تامین انرژی و راه‌های انتقال جدید، یافتن بازارهای جدید اقتصادی و مبارزه با تروریسم مورد توجه قرار گرفته و در نهایت تاثیر این سازمان بر ترتیبات امنیتی خاورمیانه تحلیل و بررسی شده است. در بخش پایان مقاله نکات کلیدی افق پیش‌روی ج. ا. ایران در تبدیل عضویت از ناظر به دائمی، فرصت و موانع آن مورد بحث قرار گرفته و پیشران‌های کلیدی آن تشریح شده است.

واژگان کلیدی: سازمان همکاری شانگهای، خاورمیانه، امنیت، ترتیبات امنیتی

The Vision of Shanghai Cooperation Organization Situation in Security Arrangements of Middle East, Emphasizing the National Security of Islamic Republic of Iran

Article 3.Vol.3. No.36. December 2018

Authors:

Peyman A. Mohammadi

Abstract

During the 17-years life of Shanghai Cooperation Organization (SCO), the organization have been successful increasing its international role, and with acceptation of Mongolia in 2004, Islamic Republic of Iran and Afghanistan as Supervisory Members and India and Pakistan as Permanent members, it has changed to an over-regional organization. In the current essay, the vision of the organization’s state in the Security arrangements of the Middle East is being argued. To achieve this purpose, using the descriptive-analytic method and utilizing the Barry Buzan’s point of views as theoretical foundations of the research, first of all the fivefold definition of Military Security, Political Security, Commercial Security, Environmental Security and Social Security among the aspects of the security topic will be discussed, and after mentioning the history and structure of the organization, its most consequential goals are explained. This discussion will be followed by considering the profits of playing a role in the Middle East for the organization and its Security arrangements concentrating on Buzan’s definition about security aspects, such as prevention of Unilateralism, extension of strategic penetration, energy supply and new transportation channels, finding new commercial markets and fight against terrorism. And finally, the organization’s effect on the security arrangements of Middle East is analyzed. In the final part of the essay, the key points of the horizon extended in front of the Islamic Republic of Iran in converting from a Supervisory Member to a Permanent member and the related opportunities and obstacles are discussed as well as its key drivers.

Keywords: SCO, The Middle East, Security, Security Arrangements