مقاله 5. دوره سوم، شماره 36، آذر 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

صالح قربانیان1

 

1- دانشجوی دکتری اخلاق، دانشگاه معارف اسلامی قم

 

چکیده

این مقاله در پی تبیین و سنجش و ارزیابی نظریه شهودگرایی اخلاقی در مورد توجیه گزاره‌های اخلاقی می‌باشد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، در ابتدا به تبیین مفهوم توجیه با استفاده از دیدگاه‌های وظیفه­‌گرایانه و ناوظیفه‌­گرایانه و بررسی عوامل، ساختار، انواع و منابع توجیه براساس نظریات فومرتون و والتر پرداخته است. سعی شده است بین توجیه فلسفی و سایر توجیهات متعارف اخلاقی در بین مردم تمایزی ایجاد شود و از آنجائیکه در بین دیدگاه‌های مختلف اخلاقی، شناخت­گرایان و واقع‌گراها قائل به توجیه‌پذیر بودن گزاره‌های اخلاقی می‌باشند به همین مناسبت در یک بحث اجمالی خطوط قرمز این نظریات با دیدگاه‌های مقابل به ‌دقت شفاف‌سازی‌ شده است. و در پایان شهودگرایی اخلاقی را که جزء مهمترین و پرطرفدارترین نظریات توجیهی در این عرصه می‌باشد مورد بررسی قرار داده شده و نکات ضعف و قوت این نظریه در توجیه گزاره‌های اخلاقی نسبت به انواع مختلف توجیه بیان ‌شده است.

واژگان کلیدی:توجیه، گزاره اخلاقی، شهودگرایی اخلاقی

Justifying Ethical Propositions from the Perspective of Intuitionism

Article 5.Vol.3. No.36. December 2018

Authors:

Saleh Ghorbanian

Abstract

The present article seeks to explain and evaluate the theory of ethical intuitionism in justifying moral propositions. At first it explains the concept of justification using the task-oriented and voluntary views and examines the factors, structure, types and sources of justification based on Fumerton and Walter's theories through descriptive-analytic method. The author attempts to distinguish between philosophical justification and other common ethical justification among people. Since cognitivists and realists believe that the justification of ethical propositions are justifiable in comparison to other ethical views, the red lines between these theories and the opposite views have been carefully clarified in the form of a brief discussion. In the end, ethical intuitionism, as one of the most important and popular justifiable ideas in this field, has been surveyed. Moreover, weak and the strength points of the theory in justifying ethical propositions in comparison to the other types of justification are explained.

Keywords: Justification, Ethical Proposition, Ethical Intuitionism