مقاله 7. دوره سوم، شماره 36، آذر 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

دنیا گزل کوهی1، صمد ایزانلو2

 

1- کارشناسی‌­ارشد جغرافیا و برنامه‌­ریزی شهری

2- کارشناسی­‌ارشد مدیریت استراتژیک، معاون برنامه‌­ریزی و امور عمرانی فرمانداری شیروان

 

چکیده

فضاهاي شهري در بستر تاریخ، عرصه کارکردهاي مختلف اجتماعی بوده و این کارکردها همواره در ارتباط مستقیم با عرصه عمومی و کالبدي شهري است. مبلمان شهري در ایجاد هویت، زیبایی و خوانایی شهر بسیار اهمیت دارد. امروزه مبلمان و منظر شهرها تحت تأثیر فضاهای دل­مرده، سرد و بی­روح بصری، چهره­ای ناخوشایند و نامطلوب یافته‌­اند که هیچگونه جذابیت و زیبایی در آنها نه تنها وجود ندارد بلکه برای معلولین و جانبازان این موضوع از وضعیت بدتری برخوردار است. این پژوهش به بررسی نقش مبلمان شهری در احساس آرامش و امنیت معلولان می­باشد، روش تحقيق مبتني بر مطالعات كتابخانه­اي و اسنادي، مشاهدات ميداني، مصاحبه و به دست آوردن داده­ها، از طريق پرسشنامه و تجزيه و تحليل اطلاعات با نرم­افزار SPSS می­باشد. جامعه آماری معلولان ساکن در شهر بجنورد که 4365 نفر هستند، براساس فرمول کوکران 200 نفر نمونه آماری انتخاب شدند نتایج حاصل نشان می­دهد، میانگین کل در رابطه با ارزیابی مبلمان در پارک مورد مطالعه 2.95 بدست آمده که از سطح متوسط پایین­تر بوده و نشان دهنده عدم رضایت مراجعه کنندگان از وضعیت چیدمان مبلمان و امکانات موجود در پارک مورد مطالعه بوده، در آزمون پیرسون ایجاد سرزندگی با استفاده از مبلمان شهری مناسب در پارک دانشجوی بجنورد از نگاه معلولین احساس آسایش روحی را به همراه خواهد داشت و بین مبلمان مناسب و آسایش روحی و روانی معلولان ارتباط معنادار قوی وجود داشته است.

واژگان کلیدی: مبلمان شهری، احساس آرامش، معلولان، پارک دانشجو بجنورد

The Role of Urban Furniture in the Sense of Relaxation and Security of the Disabled and Veterans (Case Study: Bojnord Student Park)

Article 7.Vol.3. No.36. December 2018

Authors:

Donya G.Koohi, Samad Izanlou

Abstract

Urban spaces in the context of history are the realm of various social functions, and these functions are always in direct connection with the public and urban arena. Urban furniture is very important in building the city's identity, beauty and legibility. Nowadays, furniture and landscapes of cities have been found to be unfortunate and undesirable in the hearts of the dead, cold, and inferior to the atmosphere, with which there is no attraction and beauty, but it is worse for the disabled and the devotees. This research investigates the role of urban furniture in the sense of relaxation and security of the disabled. The research methodology is based on library and documentary studies, field observations, interviews and obtaining data through a questionnaire and analyzing information by SPSS software. The population of the population with a population of 4365 in Bojnourd, according to the Cochran formula, was 200 people. The results show that the total average value obtained in relation to the assessment of the furniture in the park was 2.95, which is lower than the average level and the sign The disapproval of the visitors was due to the status of the furniture layout and the facilities in the park. In Pearson, the creation of vitality using appropriate urban furniture in the Bojnourd Student Park will give a sense of comfort to the disabled, and between the appropriate furniture and the comfort of the soul and psychological disability had a significant meaningful relationship Is.

Keywords: Urban Furniture, Relaxation, Disabled, Student Park Bojnord