مقاله 1. دوره چهارم، شماره 37، دی 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

محمد آرین­‌منش1، احمد جوانشیری2، محسن مدیرشانه‌چی3

 

1- دانشجوی کارشناسی­‌ارشد روابط بین‌­الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد (نویسنده مسئول)

2- استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

3- دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

 

چکیده

یکی از الزامات دستیابی به ریشه‌ها و زمینه‌های یک موضوع، بررسی روند تاریخی آن موضوع است. اما آنچه می‌تواند مهمتر از تاریخ یک موضوع مورد توجه قرار گیرد، چگونگی فهم و یا تصور آن است. روابط ایران و آمریکا طی قریب به دو قرن گذشته با فراز و فرودهایی همراه بوده و صاحب‌نظران نیز نسبت به تقسیم‌بندی آن به دوره‌های مختلف اقدام نموده‌اند. رویکرد اصلی این مقاله توجه به تاریخ روابط دو کشور، از منظر ملت و دولت ایران در ادوار مختلف تاریخی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای می‌باشد. براساس یافته‌های پژوهش، روابط دو کشور به چهار دوره تاریخی تقسیم شده است. در دوره ابتدای روابط تا 1332 مناسبات دو کشور مثبت بوده و نوعی همراستایی در نگاه به این دوره بین ملت و دولت مشهود است. در دوره دوم که تا انقلاب 1357 به طول انجامیده شاهد نوعی تعارض در نگاه ملت با دولت در رابطه با آمریکا هستیم. دوره سوم، با پیروزی انقلاب اسلامی و اشغال سفارت آمریکا و در همراستایی نگاه ملت و دولت شکل گرفته و این روند تا سال ۱۳۷۶ ادامه می یابد. آخرین دوره تاریخی از ۱۳۷۶ آغاز و کماکان تداوم یافته است در این دوره ملت رفته رفته نگاه تخاصم آمیز با امریکا را رها کرده و تمایل به توسعه روابط دارند اما این امر با مقاومت مقامات حکومت روبرو گردیده و شکل دهنده دوره‌ای از تعارض شده است.

 

واژگان کلیدی: روابط، ایران، آمریکا، ملت، دولت

 

 

 

Iran and USA, from Alignment to Conflict between Nation and Government

 

Article 1. Vol.4. No.37. January 2019

 

Authors:

Mohammad Arian Manesh, Ahmad Javanshiri, Mohsen Modirshanehchi

 

Abstract

One of the requirements to having access to roots and aspects of an issue is its historical process examination. But more important of its history is the way of understanding and imagining of that issue. The relations between Iran and USA in about two former centuries have had lots of ups and downs and the experts also have divided it into different periods. The main purpose of this article is attention to history of relations between two countries from the landscape of Iranian nation and government. The research method is descriptive-analytical and the data is collected from library. Based on findings from researches, the relations between two countries have divided into four historical periods. At the beginning of the relations until 1332, the connection between countries was positive and there was a kind of alignment of views between nation and government. In the second period that had continued until 1357 revolution, there was a conflict between the opinions of nation and government about the relation with USA. After this period that was entwined with Islamic revolution and occupation of USA's embassy, again was an alignment of views. This is the third period that had continued until 1376 and after that is the fourth historical period that has been continued until today. In this period, the nation started to abandon their hostility to USAand want to develop the relations with United States but the regime still resists to this desire and another age of confliction has been started.

 

Keywords: Relations, Iran, USA, Nation, Government