مقاله 5. دوره چهارم، شماره 37، دی 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

حمید جهان آرا1

 

1- کارشناسی‌­ارشد روابط بین­‌الملل، دانشگاه فردوسی مشهد  

 

چکیده

خلیج فارس به دلیل داشتن موقعیت ژئوپلیتیک و در اختیار داشتن حجم بالای ذخایر انرژی، از دیرباز مورد توجه بازیگران منطقه­‌ای و بین‌­المللی بوده است. این ویژگی­ها موجب شده است تا موضوع امنیت، از اولویت‌­های کشورهای این منطقه حساس باشد اما دیدگاه­‌های متفاوت درباره امنیت­، مانع از شکل­‌گیری اعتماد و همکاری میان بازیگران منطقه شده است. راهبردهای امنیتی عربستان سعودی بعنوان یکی از بازیگران اصلی در معادلات امنیتی خلیج فارس عبارتند از: همکاری و ائتلاف با غرب (آمریکا)، همکاری­‌های منطقه‌­ای در قالب شورای همکاری خلیج فارس و ائتلاف با بازیگران عربی و غیرعربی و افزایش قدرت نظامی. چرایی اتخاذ این راهبرد­ها از سوی عربستان سعودی پرسش اصلی این مقاله است. به نظر می­‌رسد دلایل اتخاذ این راهبردها را باید در قدرت پایین‌­تر عربستان سعودی نسبت به ایران و تلاش این کشور برای حفظ وضع موجود در منطقه جستجو کرد. روش این پژوهش براساس ماهیت تحقیق تبیینی و داده‌­ها و اطلاعات مورد نیاز با روش کتابخانه‌­ای گردآوری شده است.

 

واژگان کلیدی: امنیت، عربستان سعودی، قدرت، سمت­گیری سیاست خارجی، خلیج فارس

 

 

 

Security Strategies of Saudi Arabia in the Persian Gulf

 

Article 5.Vol.4. No.37. January 2019

 

Authors:

Hamid Jahanara

 

Abstract

Since Persian Gulf have the geopolitical situation and the possession of large amounts of energy resources, it had been considered by regional and international actors. These characteristics has caused security issues being the priorities of countries in this sensitive area, but different views in security, prevents the formation of trust and cooperation between actors in the region. Security policies of Saudi Arabia as a major actor in the Persian Gulf security equations are: cooperation and coalition with the West (American), regional cooperation in form of the Persian Gulf Cooperation Council and the coalition with the Arabic and non-Arabic players, and rising military power. Why these policies adopted by Saudi Arabia, is the main question of this article. It seems that we should research the reasons for adopting these policies, in its lower power than Iran and Saudi Arabia is trying to keep current situation in the area. The method in this research is based on the nature of explanatory research and the data and information needed are collected in library.

 

Keywords:Security, Saudi Arabia, Power, Foreign Policy Orientation, Persian Gulf