مقاله 1. دوره چهارم، شماره 39، اسفند 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

علیرضا علیپور بادی1، حسنا فرهادی­‌خو2، مرضیه کریمی3

1- دانشجوی دکتری روابط بین­‌الملل، دانشگاه خوارزمی تهران  

2- کارشناسی­‌ارشد روابط بین‌­الملل، دانشگاه خوارزمی تهران

3- کارشناسی‌­ارشد روابط بین­‌الملل، دانشگاه گیلان

چکیده

با تحول نظم سیاسی و موازنه قدرت در خاورمیانه و شمال آفریقا پس از سرنگونی رژیم‌های اقتدارگرا در سال 2011 پادشاهی عربستان سعودی در ابعاد داخلی و خارجی با چالش‌ها و تهدیدات فزاینده‌ای روبرو شد که این امر منجر به تناقض رویکرد این کشور در قبال امواج بهار عربی گردید. هدف این پژوهش بررسی تأثیرات محیط امنیتی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا پس از تحولات بهار عربی بر ادراک تصمیم‌سازان سیاست خارجی عربستان سعودی است. نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از نظریه رئالیسم نوکلاسیک به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه عواملی نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست خارجی متناقض عربستان در قبال بهار عربی داشته است و واکنش عربستان سعودی در قبال این تحولات چه بوده است؟ فرضیه این پژوهش این است که پس از وقوع تحولات بهار عربی متغیرهای افزایش قدرت و نفوذ ایران، قدرت‌یابی اخوان‌­المسلمین، رقابت منطقه‌ای با قطر، رشد گروه­‌های تروریستی و گسترش نارضایتی‌های داخلی نقش مهم و تعیین‌ کننده در شکل‌دهی به سیاست خارجی عربستان سعودی داشته است و عربستان سعودی به دلیل توانمندی‌های اقتصادی، مذهبی و نظامی به این تحولات واکنش نشان داده است.

واژگان کلیدی: خاورمیانه، بهار عربی، رئالیسم نوکلاسیک، عربستان سعودی، اخوان­‌المسلمین

The Effects of Regional Security Environment on Saudi's Foreign Policy (2011-2015)

Article 1.Vol.4. No.39. March 2019

Authors:

Alireza A. Badi, Hosna Farhadikhoo, Marzieh Karimi

Abstract

By the transformation of political order and the balance of powers in the Middle East and North Africa after the fall of authoritarian regimes in 2011, the Kingdom of Saudi Arabia faced with increasing challenges and threats in domestic and foreign dimensions which accompanied with a contradiction in its approach to Arab Spring waves. The purpose of this study is to investigate the effects of the security environment of West Asia and North Africa regions after the Arabian Spring developments on the perception of foreign policy decision-makers in Saudi Arabia. The present paper uses a descriptive-analytical method and utilizes the neoclassical realism theory to answer this question that what factors have played an important role in Saudi Arabia's contradictory foreign policy toward the Arab Spring and what was Saudi reaction to these developments? The hypothesis of this study is that after the developments in the Arabian Spring, the increasing of Iran's power and influence, the power of the Ekhvan-al-moslemin, regional rivalry with Qatar, the growth of terrorist groups and the spread of domestic dissent have played an important role in shaping the foreign policy of Saudi Arabia and Saudi Arabia has responded to these developments due to economic, religious and military capabilities.

Keywords: Middle East, Arabian Spring, Neoclassical Realism, Saudi Arabia, Ekhvan al-Moslemin