مقاله 2. دوره چهارم، شماره 39، اسفند 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

حسین جودکی1، علی فلاحی سیف‌الدین2

 

1- دانشجوي دکتری علوم‌سياسي، دانشکده حقوق و علوم‌سياسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خرم‌­آباد

2- استادیار، دانشکده حقوق و علوم‌سياسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خرم­‌آباد

 

چکیده

مسئله فلسطين از قرن بيستم ميلادي و با کنار کشیدن انگلیس از قیومیت این کشور آغاز شد و در حال حاضر یکی از مهمترین مسئله جهان اسلام محسوب می‌گردد. حال با گذشت زمان، آنچه از سرزمین گسترده فلسطین برای فلسطینیان باقی مانده، تنها مناطق کرانه باختری و نوار غزه است که با این حساب ۸۷ درصد سرزمین اولیه فلسطین تحت اشغال کامل اسرائیل درآمده است. برای رفع نزاع میان فلسطین و اسرائیل تاکنون تلاش‌هایی صورت گرفته است که تماما با شکست مواجه شده‌اند. در این مقاله، بررسی می‌شود که محور‌های نزاع میان این دو کدام­اند تا بتوان با شناخت هرچه بیشتر این موارد موانع صلح آشکار شود. روش انجام این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی می‌باشد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که اشغال بیت‌المقدس، مسئله آوارگان فلسطینی، بحران منابع آبی و مرزهای طرفین عمده مشکلات و مسائل حل نشده برای تفاهم میان فلسطین و رژیم اسرائیل هستند.

 

واژگان کلیدی: فلسطین، منازعه، سرزمین‌­های اشغالی، اسرائیل

 

 

 

Describing the Pillars of Conflict between Palestine and Israel

 

Article 2.Vol.4. No.39. March 2019

 

Authors:

Hossein Joodaki, Ali F. Seifuddin

 

Abstract

The Palestinian issue began since the twentieth century with the withdrawal of Britain from the domination of this country and is now one of the most important issues in the Islamic world. Over time, the only remained lands for the Palestinian people are Western boundary and Gaza Strip. It shows that 87 percent of primary Palestinian territory is now under the Israel's control. So far, much efforts have been made to resolve the conflict between Palestine and Israel but all have been completely defeated. In this paper, it is examined that what are the pillars of conflict between these two countries and they will be ascertained for revealing the obstacles to peace. The method of this research is descriptive-analytical. The findings of this study indicate that the occupation of Jerusalem, the issue of the Palestinian refugees, the water crisis and the borders of the two sides are major unresolved issues for understanding between Palestine and Israel.

 

Keywords: Palestine, Conflict, Occupied Lands, Israel