مقاله 5. دوره چهارم، شماره 39، اسفند 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

مارال جوان­بخت1، زينب روستايی2، احسان رضائی3

 

1- دانشجوی کارشناسی­‌ارشد علوم قرآن، دانشکده مطالعات تطبيقی قرآن کريم، شيراز  

2- استاديار، دکتری ادبيات عرب، عضو هيأت علمی دانشکده مطالعات تطبيقی قرآن کريم، شيراز

3- دانشجوی کارشناسی­‌ارشد روانشناسی اسلامی گرايش مثبت­‌گرا، دانشگاه پيام­‌نور نطنز

 

چکیده

از مهمترين ابزار بدخواهان براي ممانعت از پيشرفت اسلام و برنامه‌­هاي انقلاب اسلامي رخنه و نفوذ در كشور است. برنامه­‌هاي نفوذ بدخواهان مي­‌تواند فشار اقتصادي، تهديد نظامي، جنگ رواني، ايجاد اختلال سياسي و خرابكاري باشد. از جمله وظايف يك فرد انقلابي در نظام اسلامي شناسايي اهداف این گروه و سپس برنامه­ريزي براي مبارزه و خنثي­‌سازي اقدامات آنان چه در مواضع دفاعي و چه در مواضع هجومي است، كه در ادبيات ديني نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. اين مقاله به دنبال پاسخ به اين پرسش­ها است كه در منظومه فكري امام خامنه‌­اي، نفوذ به چه معنا است و از چه طريقي صورت مي­‌گيرد و انواع آن كدام است؟ آنچه به روش توصيفي- تحليلي و با رويكرد تبيين انديشه دفاعي ایشان حاصل شده، حاكي از آن است كه استحاله و نفوذ يكي از مراحل برنامه­‌هاي دشمن براي مقابله با انقلاب اسلامي است با اين نگاه كه اگر از طريق براندازي نتوانستند سقوط جمهوري اسلامي را رقم بزنند با رخنه و نفوذ به اين هدف دست يابند. اين نفوذ در ابعاد اقتصادي، سياسي، فرهنگي و امنيتي صورت مي­‌گيرد.

 

واژگان کلیدی: امام خامنه‌­اي، اقسام نفوذ، منظومه فكري، انديشه دفاعي

 

 

 

Penetration and Its Types in the Intellectual System of Imam Khamenei

 

Article 5.Vol.4. No.39. March 2019

 

Authors:

Maral Javanbakht, Zeinab Rustaei, Ehsan Rezaei

 

Abstract

One of the most important means of malicious people for preventing the progress of Islam and the plans of the Islamic Revolution is infiltration and penetration in the country. The penetration programs of them can be economic pressure, military threat, psychological warfare, political disruption or sabotage. One of the main duties of a revolutionary in the Islamic system is to identify the goals of this group and then plan to fight against and neutralize their actions both in defensive and aggressive positions which also has been emphasized in religious literature. This article seeks to answer some questions that what does the penetration mean in the intellectual system of Imam Khamenei, and in which way is it carried out and what is its types? What is discussed here by the descriptive-analytical method with the approach to explaining his defense thoughts, suggests that the adulteration and penetration are parts of the enemy's plans to confront the Islamic Revolution, with this view that if they have failed to overthrow the regime of Islamic Republic of Iran, they will achieve to their goals by penetration. This penetration takes place in the economic, political, cultural and security dimensions.

 

Keywords: Imam Khamenei, Penetration Types, Intellectual System, Defensive Thoughts