مقاله 7. دوره چهارم، شماره 39، اسفند 1397

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

فاطمه اسکندر1، مهدی رحیمی2

 

1- مدرس موسسه آموزش عالي فارابي

2- دانشجوی کارشناسی­‌ارشد مدیریت تکنولوژی- انتقال تکنولوژی، موسسه آموزش عالي فارابی

 

چکیده

تکنولوژی بخش بسیار مهم و ضروری از زندگی بشر امروز را تشکیل می­‌دهد و یکی از مهمترین عوامل تولید کالا و خدمات است. تکنولوژی با نفوذ همه جانبه در تار و پود زندگی اجتماعی، از حالت ساده فراتر رفته و تبدیل به محیطی شده است که بر نگرش­ها، ارزش­ها و ... تاثیرات تعیین کننده‌­ای دارد. به همین دلیل مدیریت تکنولوژی علی‌­الخصوص در زمینه اطلاعات از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. از این­رو هدف پژوهش حاضر بررسی مدل­‌های مختلف ارزیابی تکنولوژی، بیان مدل­ها و شاخص‌­هایی است که در ارزیابی تکنولوژی در حوزه اطلاعات می‌­تواند مورد استفاده قرار گیرد. باتوجه به مطالب مذکور سوال اصلی پژوهش حاضر این می‌­باشد که عوامل موثر در ارزیابی سطح تکنولوژی به چه صورت است که به روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی این فرضیه می‌­پردازد که شاخص‌­های موثر در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارزیابی آنها تاثیر گذارند. لذا این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. نتیجه مقاله پیش­رو نشان می‌­دهد که ارزیابی سطح تکنولوژی بعنوان یکی از گام‌­های مهم در فرایند مدیریت تکنولوژی، نقش مهمی در آگاهی تکنولوژی ایفا می‌­کند. بنابراین نیاز است که تکنولوژی نیز مانند دیگر منابع رقابتی، براساس یک دیدگاه استراتژیک مدیریت شود.

 

واژگان کلیدی: ارزیابی تکنولوژی، مدیریت تکنولوژی، فناوری اطلاعات، تکنولوژی اطلاعات

 

 

 

The Approach of Models Concerned to Assessment of Technology Levels in IT

 

Article 7.Vol.4. No.39. March 2019

 

Authors:

Fatemeh Eskandar, Mahdi Rahimi

 

Abstract

Technology is an essential part of today's human life and is one of the most important factors in the production of goods and services. The technology by influencing in social life has gone beyond simple mode and has become an environment that influences attitudes, values, and so on. For this reason, technology management, especially in the field of information, is of considerable importance. Therefore, the purpose of this study is to examine different models of technology evaluation, the expression of models and indicators that can be used in the evaluation of technology in the field of information. According to the above mentioned concept, the main question of the present research is that how the effective factors function in assessing the level of technology and this article examines this hypothesis by a descriptive-analytical method. Meanwhile, this research is an applied target. The result of the following article shows that the assessment of the technology level as an important step in the process of technology management, plays an important role in technology awareness. So the technology, like other competitive resources, needs to be managed according to a strategic perspective.

 

Keywords: Technology Assessment, Technology Management, IT, Technology of Information