مقاله 6. دوره چهارم، شماره 42، خرداد 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

سید مهدی موسوی‌زاد1

 

1- کارشناسی حقوق، دانشگاه علمی کاربردی قوه قضائیه (شهید قدوسی) 

 

چکیده

نظام جامع اطلاعات املاک کشور-کاداستر، سامانه اطلاعات رایانه‌ای مکان‌محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالکیت کاداستر یا همان حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه اموال غیرمنقول و عارضه‌های طبیعی کشور در آن ثبت می‌شود. هدف از پژوهش پیش‌رو بررسی قوانین جامع حدنگار می‌باشد که به روش توصیفی- تحلیلی در این پژوهش بدان اشاره شده است. سیستم کاداستر موجب مدیریت بهتر در عرصه اقتصاد و امور مالیاتی کشور می‌شود. همچنین موجب بهینه‌سازی در برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌های کلان، مدیریت و نظارت بهتر بر دارایی‌های غیرمنقول یک کشور خواهد شد. مقنن ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را متولی اجرای طرح جامع کاداستر، صدور اسناد مالکیت حدنگار و ایجاد و بهره‌برداری از این نظام قرار داده است به عبارت دیگر قانونگذار وظیفه پیاده‌سازی و اجرای طرح کاداستر را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محول نموده است. یافته‌­ها حاکی از آن است که از لحاظ حقوقی عدم تمایز اراضی دولتی و غیردولتی در برنامه‌­ریزی تهیه نقشه حدنگار و نیز ابهام در امور مالی، منشأ تاخیر در تکمیل بانک جامع کاداستر می‌گردد.

 

واژگان کلیدی: کاداستر، مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی، منابع طبیعی

 

 

 

Review of Comprehensive Cadastre Law in the Islamic Republic of Iran

 

Article 6.Vol.4. No.42. June 2019

 

Authors:

S. Mahdi Mousavizad

 

Abstract

Comprehensive Information System for the Cadastre of Real Estate is a location-based computer information system that records all Cadastre information, including maps information and cadastral ownership documents, and other registry, legal, and descriptive information of all immovable property and natural events of the country. This research aims to study the comprehensive Cadastre Laws which is referred to in this research by a descriptive-analytic approach. The cadastral system will lead to better management of the economy and tax affairs in the country. It will also optimize macroeconomic planning, management, and oversight of the country's immovable assets. The Iranian legislator has given the State Documents and Land Registry Office the responsibility for the implementation of the cadastral plan, the issuance of Cadastre ownership documents, and the creation and exploitation of this system. In other words, the legislator has entrusted the implementation and implementation of the cadastral plan to the State Documents and Land Registry Office. The findings suggest that, in legal terms, the lack of distinction between state and non-state lands in planning the preparation of the Cadastra map and ambiguity in finance, is the source of delay in completing the comprehensive Cadastre bank.

 

Keywords: Cadastre, Private Ownership, Government Ownership, Natural Resources