مقاله 1. دوره چهارم، شماره 43، تیر 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

نیکبود معصوم‌­زاده1

 

1- دکتری روابط بین‌­الملل، دانشگاه تربیت مدرس    

 

چکیده

مکتب انگلیسی علیرغم گرایشاتی که در هستی­‌شناسی و روش­شناسی به خردگرایان و واقعگرایان دارد ولی در بعد امنیت آن را بعنوان یک ارزش هنجاری تعریف می‌کند و نه یک موضوع ابزاری و معتقد است که؛ امنیت، برساخته اجتماعی است و قابل تغییر، فلذا باید در یک جامعه امنیتی که لزوماً به دولت محدود نمی‌شود، مستقر گردد. در این مقاله سعی بر این است تا مکتب انگلیسی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد. نخست اینکه آیا این مکتب واجد مداخلات روش‌­شناسانه و هستی­‌شناسانه در باب مقوله امنیت می‌باشد؟ تفسیر مکتب انگلیسی از گفتمان امنیت چگونه است؟ و سوال آخر اینکه رابطه این مکتب با مکاتب دیگر نظیر؛ واقعگرایی، خردگرایی و انقلابی­‌گرایی چگونه می‌باشد؟ در پاسخ به سوالات مطرح شده در این مقاله باید بگوییم: اندیشمندان مکتب انگلیسی علیرغم اساسی بودن امنیت روابط بین­‌الملل در نظریه و عمل، توجه صریح و آشکاری به امنیت از خود نشان نداده‌اند. لیکن باتوجه به اظهارات اندیشمندان دو گروه "کثرت­‌گرا و همبستگی‌­گرا" از این مکتب، به نظر می­رسد هر دو گروه سعی دارند تا حدودی این خلأ را در تفکر مکتب انگلیسی با طرح این استدلال پر کنند که مکتب انگلیسی روی اصلی‌ترین ایده‌های یک فهم صریح و ضمنی از امنیت شکل گرفته است.

 

واژگان کلیدی: مکتب انگلیسی، گفتمان امنیتی، حقوق بشر، کثرت­‌گرا، همبستگی­‌گرا

 

 

 

English School: From Methodological Dynamics to Security Discourse

 

Article 1.Vol.4. No.43. July 2019

 

Authors:

Nikbood Masoumzadeh

 

Abstract

The English school, in spite of its tendencies to the intellectuals and realists in ontology and methodology, defines security as a normative value, not an instrumental matter, and believes that security is a social construct and can be changed, so it must be established in a security community that is not necessarily limited to the government. In this paper, we try to study the English school from different aspects. First, does this school have methodological and ontological interventions on the subject of security? What is the interpretation of the English school of security discourse? And the last question is, what is the relationship of this school with other schools, such as realism, rationalism, and revolutionism? In response to the questions posed in this paper, it can be said that the thinkers of the English school, despite the theoretical and practical importance of the security of international relations, have shown no explicit attention to security. But, according to the two "pluralist and solidarity-oriented" groups of thinkers in this school, it seems that both groups attempt to fill this gap in the thought of the English school with the suggestion of the argument that the English school is formed based on the core ideas of a clear and implicit understanding of security.

 

Keywords: English School, Security Discourse, Human Rights, Pluralist, Solidarity-Oriented