مقاله 4. دوره چهارم، شماره 43، تیر 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

نوشین عطاردیان 1

 

1- کارشناسی­‌ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز  

 

چکیده

در حقوق موضوعه ایران، نظام ادله قانونی در دادرسی حقوقی پذیرفته شده است بطوریکه دلایلی را که دادرس برای اثبات دعوا باید مورد استفاده قرار دهد در مواد 1258 از ق.م و 248 و 257 از ق.آ.د.م احصا شده است. در دادرسی حقوقی انگلیس برخلاف بسیاري از كشورها، علی­‌القاعده ادله شفاهی همانند شهادت از مدارك كتبی رایج‌تر است. مقوله اثبات دعوا برپایه نظام مترقی دادرسی، آزادی مناسبی را برای قاضی در رسیدگی به دعاوی و ارزیابی ادله اثباتی در دادرسی حقوقی به نسبت بسیاری دیگر از کشورها از جمله ایران ایجاد نموده است. سوالی که در این پژوهش مطرح می‌شود این است که؛ ارزیابی ادله اثبات دعاوی در حقوق ایران و انگلیس به چه صورت می‌­باشد؟ در صورت غیرقانونی بودن روش به دست آوردن دلیل، قاضی می‌تواند این مسئله را در ارزیابی کلی دادرسی موثر بداند؟ که در پاسخ می‌توان گفت، ارزیابی ادله در حقوق انگلیس از آزادی بیشتری برخوردار است بطوریکه دلایل بر قاضی تحمیل نمی‌شود و قاضی هر نوع دلیل را می‌تواند مورد ارزیابی قرار دهد. در حالیکه در حقوق ایران بعضی از ادله بر قاضی تحمیل می‌شود و ناچاراً باید طبق همان ادله اقدام به صدور رای نماید. در صورت غیرقانونی بودن دلیل، می‌تواند در ارزیابی کلی دادرس از موضوع و باتوجه به مجموعه شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر مسئله موثر باشد و اینکه در صورت تقصیر یا اشتباه دادرس در ارزیابی ادله مسئولیت کیفری، انتظامی و مدنی بر او بار خواهد شد.

 

واژگان کلیدی: دلیل، ارزیابی ادله، کامن‌­لا، دادرس

 

 

 

A Comparative Study of the Evidence Evaluation in Iranian and British Law

 

Article 4.Vol.4. No.43. July 2019

 

Authors:

Noushin Attarodian

 

Abstract

In the Iranian law, the legal evidence system has been accepted in the legal proceeding, so that the evidence that the prosecutor must use to prove the dispute is cited in the Article 1258 of the Civil Code and Articles 248 and 257 of the Civil Procedure Code. In the British legal proceedings, unlike many other countries, oral evidence – such as testimony - is more common than written evidence. Compared to many other countries - including Iran - the issue of litigation based on the progressive judiciary system has created a more appropriate freedom for the judge to deal with claims and assess evidence of legality in legal proceedings. The question that arises in this study is that how is the evaluation of the evidence of the claims in Iranian and British law? If the method of obtaining the evidence is illegal, can the judge consider it in the overall assessment of the proceeding? In response, it can be said that the assessment of evidence in English law has more freedom, so that the evidence is not imposed on the judge and the judge can assess any type of evidence, while in the Iranian law, some evidence is imposed on the judge and he must inevitably make a verdict on the same grounds. In the case of illegality, the evidence can affect the general assessment of the judge of the matter considering the circumstances of the matter and the situation governing the issue, and in the event of a fault or mistake by the prosecutor, the judge will be liable to criminal, legal, and civil liability in assessing the evidence.

 

Keywords: Evidence, Evaluation of the Evidence, Common Law, Prosecuto