مقاله 5. دوره چهارم، شماره 43، تیر 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

رقیه فلاح غلامی1

 

1- کارشناسی­‌ارشد حقوق خصوصی  

 

چکیده

این مقاله با هدف بررسی رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها تدوین شده است. بطوریکه یکی از اساسی‌­ترین بخش‌­های حقوق بین‌­الملل خصوصی مربوط به مسئله رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها و مقرراتی که در این زمینه وجود دارد می­‌باشد. در این مقاله به بررسی و شناخت رابطه تعارض قوانین با تعارض دادگاه‌ها و مسایل و مقررات مربوط به آن پرداخته شده است. در حقوق داخلي نيز بحث صلاحيت قاضي و دادگاه نيز پيش مي‌­آيد كه به آن صلاحيت ذاتي يا نسبي گويند و محل اقامت شخصي است كه اين صلاحيت را روشن مي­‌كند. و در صورت تعارض قوانين اين نكته حائز اهميت است كه ممكن است دادگاه ملي صلاحيت رسيدگي به موضوع را داشته باشد اما اين صلاحيت باعث اعمال قانون ملي نخواهد شد. رابطه تعارض قوانين و تعارض دادگاه‌ها به چند صورت بروز مي­‌كند؛ وجوه اشتراك بين تعارض قوانين و تعارض دادگاه‌ها، وجوه اشراق بين تعارض قوانين و تعارض دادگاه‌ها، تاثير متقابل تعارض قوانين و تعارض دادگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر به این نتیجه رسید که در رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها، حل مسأله تعارض دادگاه‌ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانين است.

 

واژگان کلیدی: صلاحیت دادگاه‌ها، تعارض قوانین، تعارض دادگاه‌ها، احاله

 

 

 

The Relationship between Conflict of Laws and Conflict of Courts

 

Article 5.Vol.4. No.43. July 2019

 

Authors:

Roghayeh F. Gholami

 

Abstract

This paper aims to investigate the relationship between conflict of laws and conflict of courts. One of the most fundamental parts of private international law is related to the relationship between conflict of laws and conflict of the courts and the regulations present in this field. In this paper, we examine the relationship between conflict of laws and conflicts of courts and related issues and regulations. In domestic law, the jurisdiction of the judge and court is also discussed, which is called intrinsic competence or relative competence, and it is the personal residence that clarifies this competence. In the event of a conflict of laws, it is important that the national court may have jurisdiction, but this competence will not result in the application of national law. The relationship between conflicts of laws and conflicts of courts manifests in a number of ways; the shared aspects of the conflicts of laws and the conflicts of courts, the illumination aspects between the conflict of laws and the conflict of courts, the mutual impact of the conflict of laws and the conflict of courts will be examined. The present study concluded that in the relationship between the conflict of laws and the conflict of courts, solving the problem of the conflict of courts is prior to solving the conflict of laws.

 

Keywords: Jurisdiction of Courts, Conflict of Laws, Conflict of Courts, Reduction