مقاله 6. دوره چهارم، شماره 43، تیر 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

سیدیوسف ساداتی پایین رودپشتی1، عماد روشن قیاس2، سیدهاتف هاشمی‌­نسب3

 

1- کارشناسی علوم تربیتی  

2- کارشناسی‌­ارشد برنامه‌­ریزی درسی

3- کارشناسی­‌ارشد بهسازی منابع انسانی

 

چکیده

اهمال­‌کاری یکی از پدیده­‌های مشکل­‌ساز برای تعداد زیادی از افراد است که میلیون­ها نفر را در جهان تحت تأثیر قرار داده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هویت تحصیلی و اهمال‌کاری تحصیلی است. به این منظور 301 نفر از دانش­‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه ناحیه یک شهر ساری در سال تحصیلی 98-97 به روش نمونه‌­گیری تصادفی خوشه‌­ای چند مرحله‌­ای انتخاب و پرسشنامه‌­های هویت تحصیلی و اهمال‌کاری را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده‌­های آماری گردآوری شده در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، چولگی و واریانس) بوده و آمار استنباطی (رگرسیون چند متغیره، ضریب همبستگی پیرسون) انجام گرفته است. نتایج، نشان دهنده این واقعیت بود که بین هویت تحصیلی موفق با اهمال‌­کاری تحصیلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد و بین هویت تحصیلی سردرگم و هویت تحصیلی دیررس با اهمال­‌کاری تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. باتوجه به توضیحات و بررسی­‌های مختصری که در مورد رویکردهای مختلف اهمال‌کاری ارائه شد و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌­ها می­‌توان چنین نتیجه گرفت که امروزه جهت رفع مشکل اهمال‌کاری دانش‌­آموزان باید به عوامل مرتبط با این پدیده توجه کرد و درصدد رفع آنها کوشید. همان اندازه که مباحث نظری با مطالعات تجربی و دقیق همراه می‌­شود، یافته‌­های امیدوار کننده‌­تری نیز به دست می‌­آید.

 

واژگان کلیدی: هویت تحصیلی، اهمال‌کاری تحصیلی، دانش‌­آموزان

 

 

 

Investigating the Relationship between Educational Identity and Educational Procrastination among Students

 

Article 6.Vol.4. No.43. July 2019

 

Authors:

S. Yousef S. Payynroodposhti, Emad R. Ghias, S. Hatif Hasheminasab

 

Abstract

Procrastination is one of the problematic phenomena for many people, which has affected millions of people around the world. The purpose of this study was to investigate the relationship between educational identity and educational procrastination. For this purpose, 301 female secondary school students in a district of Sari in the academic year of 2018-2019 were selected by multi-stage cluster random sampling, and these selected students completed the educational identity and procrastination questionnaires. The analysis of the statistical data collected in this research was done using descriptive statistics (mean, standard deviation, skewness and variance) and inferential statistics (multivariate regression, Pearson correlation coefficient). The results indicated that there is a significant and negative relationship between successful educational identity and educational procrastination, and there is a positive and significant relationship between confused educational identity and late educational identity, with educational procrastination. Given the brief explanations and reviews presented about different procrastination approaches, as well as the results of data analysis, it can be concluded that today, in order to overcome the problem of procrastination in students, we must pay attention to the factors related to this phenomenon and try to resolve them. As far as the theoretical discussion is accompanied with empirical and precise studies, more promising findings are obtained.

 

Keywords: Educational Identity, Educational Procrastination, Students