مقاله 2. دوره چهارم، شماره 44، مرداد 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

میلاد یاری1، حمید امیرخانی دستگردی2

 

1- دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2- کارشناسی­‌ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

 

چکیده

امروزه نقش فرهنگ در روابط بین­‌الملل جلوه بیشتری از خود نشان می­‌دهد، بطوریکه بدون در نظر گرفتن نقش فرهنگ در ساختار سیاست خاجی دولت­ها و تنوع فرهنگی در میان ملل مختلف، نمی­‌توان بطور کامل و جامع ساختار روابط بین­‌الملل را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. در حال حاضر، اندیشمندان روابط بین‌­الملل قائل به تنوع فرهنگی در این عرصه و به طبع آن، همزیستی فرهنگ­‌های مختلف در کنار یکدیگر هستند. کما اینکه این تنوع فرهنگی باعث به وجود آمدن انواع دسته­‌بندی‌ها در میان کشورها می‌شود و یا ممکن است باعث بروز نزاع و در موارد حادتر موجب جنگ‌هایی در میان کشورهای مختلف گردد. توجه به پررنگ‌تر شدن نقش فرهنگ در سیاست داخلی و به طبع تاثیرات غیرقابل چشم‌­پوشی آن در ساختار سیاست خارجی کشورها، بسیاری از دولت­ها متاثر از عوامل فرهنگی روابط خودشان با دیگر کشورها را تنظیم می‌کنند. طبق نظریه سازه­‌انگاری بحث فرهنگی از این حیث مهم تلقی می‌­شود که اگر باتوجه به تکثر فرهنگی در جهان، نقش فرهنگ را نادیده بگیریم، پس باید شاهد هرج و مرجی که روابط بین­‌الملل را تحت تاثیر قرار می‌دهد، باشیم. نتیجه حاصله نشان می­‌دهد که در نظر گرفتن فرهنگ از طرفی موجب برقراری رابطه بهتر و تعاملات بیشتر در میان کشورها می‌گردد و طرفی دیگر برخی مواقع باعث تقابل و بروز تنش­‌هایی در روابط میان دولت­ها و کشورها می‌­شود.

 

واژگان کلیدی: فرهنگ، جهانی شدن فرهنگ، روابط بین­‌الملل، لیبرالیسم

 

 

 

Culture: An Integral part of International Relations

 

Article 2.Vol.4. No.44. August 2019

 

Authors:

Milad Yari, Hamid A. Dastgerdi

 

Abstract

Nowadays, the role of culture in international relations is more evident, so that the structure of international relations cannot be examined and analyzed fully and comprehensively without considering the role of culture in the structure of foreign policy of governments and cultural diversity among different nations. Currently, international scholars believe in the diversity of cultures in this field, and thus, the coexistence of different cultures alongside each other. In fact, this cultural diversity leads to the emergence of different categories among countries or it may cause conflicts and, in more severe cases, wars among different countries. Considering the growing role of the culture in domestic politics and, consequently, its inevitable effects on the foreign policy structure of countries, many governments are regulating their relations with other countries based on cultural factors. According to the structuralism theory, cultural debate is considered important in the sense that if - given the cultural diversity of the world - we ignore the role of culture, then we should witness the chaos that affects international relations. The result shows that taking the culture into account, on one hand leads to better relations and interactions among countries, and on the other hand, sometimes causes confrontation and tensions in relations between states and countries.

 

Keywords: Culture, Globalization of Culture, International Relations, Liberalism