مقاله 3. دوره چهارم، شماره 44، مرداد 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

هادی داچک1

1- کارشناسی‌­ارشد حقوق جزاء و جرم­‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

 

چکیده

موضوع مورد بحث در مقاله پیشرو مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری می‌باشد. چراکه مبحث مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر از مباحث نوین در حقوق کیفری میباشد. موضوعی که علیرغم وجود ابتدایی آن در عصر باستان تحت عنوان مسئولیت جمعی و قبیلهای تقریباً از اوایل قرن حاضر ذهن حقوقدانان را به خود معطوف داشته است، بگونهای که اغلب آنان این نوع مسئولیت را به جهت گسترش روزافزون پدیده ماشینیزم و خطرات ناشی از آن پذیرفتهاند. روشی که در این مقاله مورد استفاده قرار میگیرد توصیفی-تحلیلی میباشد که براین مبنا در پی پاسخ به این سوال است که آیا میتوان شخص را که ظاهراً هیچ دخالتی در ارتکاب جرم نداشته (نه بعنوان مباشر و نه بعنوان شریک یا معاون) بخاطر فعل مجرمانهای که دیگری مرتکب شده است مسئول و قابل مجازات بدانیم؟ چراکه مطابق اصلی که از دیرباز وجود داشته و ادیان مختلف نیز بر آن صحه گذارده و آنرا تایید کردهاند (یعنی اصل شخصی بودن مسئولیت و مجازاتها) هرکس مسئول عمل خویش است و هیچکس را نمیتوان به خاطر عملی که توسط دیگری ارتکاب یافته مجازات کرد، اما یافتههای پژوهش بر این اساس است که پارهای از موارد بنا به عللی میتوان فردی را که هیچ نقشی در ارتکاب عمل مجرمانه نداشته بجای فاعل جرم مجازات کرد.

 

واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، فعل دیگری، تقصیر، خطر، غیرعمد

 

 

 

Criminal Liability for another Person's Actions

 

Article 3.Vol.4. No.44. August2019

 

Authors:

Hadi Dachak

 

Abstract

Since the eighteenth century, we have witnessed the presentation of the constructive views of the legal scholars on the principles governing the crimes and punishments and the criminal liability of offenders. Scientists such as Cesare Beccaria have criticized existing legal institutions and denounced the ruling criminal system of that age, to the extent that by publishing their works, they have made a huge transformation in the legal system of European law at those days. This period coincided with the beginning of the era of technology and the emergence of the machinism phenomenon, which itself expanded the range of crimes, especially unintentional crimes, so that the security of the people was greatly endangered. A look at the statistics of the crimes and losses that come to the manufactories, hospitals and factories shows what today's powerful human being faces. This is a topic to be considered carefully, and one should prevent the occurrence of accidents and damages that are mainly due to the machinism phenomenon by introducing special regulations and fore-sighting the necessary enforcement guarantees. One of these enforcement guarantees is the principle of “criminal liability for another person's actions“. In the other words, is it possible to hold the person who is allegedly not involved in the commission of a crime (not as a steward or as a partner) for the criminal act committed by another person? According to the principle that has existed for a long time and has been endorsed by various religions (that is, the principle of the personal character of the responsibilities and punishments), everyone is responsible for his/her own actions, and no one can be punished due to the acts of other persons. But today, this general principle has an exception: the criminal liability for another person's actions. In means that in some cases, a person who has been involved in committing a criminal act can be punished instead of the offender for some reasons.

 

Keywords: Criminal Responsibility, Another Person’s Actions, Guilt, Danger, Unintentional