مقاله 5. دوره چهارم، شماره 44، مرداد 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

عبدالرضا رحمانیان کوشککی1

 

1- کارشناسی­‌ارشد علوم اجتماعی / جامعه‌­شناسی    

 

چکیده

یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر میزان رضایت از کیفیت زندگی افراد، سطح سرمایه اجتماعی است که بطورکلی توجه چندانی به آن نشده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان شهر جهرم انجام شده است. روش تحقیق حاضر، توصيفی- تحليلی و هدف تحقيق كاربردی است. برای جمع­آوری اطلاعات و داده­های موردنياز از مطالعات كتابخانه‌­ای و ميدانی (پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده) استفاده شده است. مولفه‌­های سرمايه اجتماعی در این پژوهش، مشاركت، آگاهی و اعتماد هستند. برای سنجش متغيرها نيز از طيف ليکرت استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، تعداد 141000 نفر مردم ساکن شهر جهرم براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور سال 1395 می‌­باشد. حجم نمونه براساس فرمول کوکران، 350 نفر شهروندان شهر جهرم (به صورت روش تصادفی ساده توزیع شده است) و 30 نفر از مدیران و کارشناسان در زمینه مطالعات موضوع مربوطه محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات در نرم­افزار SPSS و با استفاده از شیوه­های من­ویتنی، اسپیرمن استفاده گردید. یافته‌­های تحقیق نشان می‌­دهد که بین متغیر آگاهی اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی با تعهد سازمانی ارتباط معناداری در سطح کمتر از p<0.05 وجود دارد. همچنین بین متغیر سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان شهر جهرم رابطه مثبت و معناداری وجود داشته که سطح ضریب همبستگی آن ضعیف می­‌باشد. در پایان تحقیق، متناسب با یافته‌­های پژوهش، پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

 

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی، آگاهی و اعتماد اجتماعی، شهر جهرم

 

 

 

Investigating the Role of Social Capital in Promoting the Citizens’ Quality of Life (Case Study: Jahrom City)

 

Article 5.Vol.4. No.44. August 2019

 

Authors:

Abdulreza R. Koshkaki

 

Abstract

One of the most important factors affecting people's satisfaction of quality of life is the level of social capital, which in general has not received much attention. The purpose of this study was to investigate the role of social capital in promoting the quality of life of citizens in Jahrom city. The method of this research is descriptive-analytical and the purpose of the research is applied. Library and field studies (questionnaire, interview, and observation) have been used to collect the required information and data. The components of social capital in this research are participation, awareness and trust. Likert spectrum was used to measure the variables. The statistical population of the study consists of 141000 people living in Jahrom city (based on the latest census of population and housing in Iran in 2016). The sample size was calculated based on the Cochran formula as follows: 350 citizens of Jahrom (distributed randomly) and 30 managers and experts in the field of related subject studies. Data analysis was done in SPSS software using Mann-Whitney and Spearman methods. The findings of the research show that there is a significant relationship between “social awareness, social trust and social participation” and organizational commitment at a level below p<0.05. There is also a positive and significant relationship between the social capital and quality of life of the citizens of Jahrom, with a low correlation coefficient. At the end of the research, suggestions and recommendations are presented in accordance with the research findings.

 

Keywords: Social Capital, Quality of Life, Social Awareness and Trust, Jahrom City