مقاله 7. دوره چهارم، شماره 44، مرداد 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

داود مصطفایی1

 

1- دانشجوی کارشناسی­‌ارشد حقوق بین­‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب

 

چکیده

حقوق غیرقابل تعلیق بعنوان حقوق اولیه، یکی از ارکان اساسی و پذیرفته شده نسبت به مسئولیت دولت­ها در قوانین حقوق بشری است. این حق به معنای تحدید خودسرانه قدرت، حفظ آزادی­‌های بنیادین در جهت حفظ صلح و امنیت بین­‌المللی به مقررات تصویب شده بین­‌المللی است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گرچه تفکیکی تحت عناوین حقوق غیرقابل تعلیق و قابل تعلیق مشاهده نمی‌شود، اما از حیث ماهوی برخی از حقوق غیرقابل تعلیق در آن مورد شناسایی قرار گرفته‌اند که از جمله آنها می‌توان به حق حیات و ممنوعیت شکنجه اشاره نمود. بنابراین هدف اصلی پژوهش رعایت و گنجاندن این حقوق در جامعه و نتایج آن است که دولت­ها در مواجه با این حقوق ضمن رعایت، همواره در تمامی شرایط و اوضاع باید این حقوق را مورد احترام قرار دهند. پژوهش حاضر با محوریت کتابخانه‌­ای و بر محوریت قانون داخلی­، ارجاع به اسناد حقوق بشری گامی در ارائه راهکارهایی در جهت تضمین رعایت هنجارهای اساسی حقوق بشری نگاشته شده است.

 

واژگان کلیدی: مسئولیت، دولت، حقوق مدنی- سیاسی، حقوق بشری، اتباع

 

 

 

The International Responsibility of the Government over Non-Suspendable Civil-Political Rights of Citizens

 

Article 7.Vol.4. No.44. August 2019

 

Authors:

David Mostafaei

 

Abstract

The non-suspendable rights, as basic rights, are one of the fundamental and accepted elements of the responsibility of governments in the human rights law. This right means the arbitrary restriction of power, preserving the fundamental freedoms in order to maintain international peace and security in accordance with internationally approved regulations. In the constitution of the Islamic Republic of Iran, although there is no separation under the title of non-suspendable and suspendable rights, some of the non-suspendable rights have been identified naturally, including the right to life and the prohibition of torture. Therefore, the main purpose of this study is to observe and incorporate these rights and their consequences in the society, and in the face of these rights, the governments must always respect them in all circumstances. With a focus on the library as well as the domestic law and reference to human rights documents, the present study has taken a step toward providing solutions to ensure the observance of basic human rights norms.

 

Keywords: Responsibility, Government, Civil-Political Rights, Human Rights, Citizens