مقاله 2. دوره چهارم، شماره 45، شهریور 1398

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

شاهین مظاهری جبلی1، یکتا بهنام رودسری2

 

1- کارشناسی‌­ارشد حقوق بین­‌الملل، دانشگاه علامه طباطبایی

2- کارشناسی‌­ارشد حقوق بین‌­الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین    

 

چکیده

با گذشت قریب به 40 سال از پایه‌گذاری روز جهانی صلح همچنان شاهد به وجود آمدن عوامل ناقض صلح در مقیاس جهانی هستیم. زمانی بحث بر «صلح منفی» بود، اما امروزه صلح مثبت یا ایجابی بیشتر مدنظر است و صلح صرفاً به معنای نبود جنگ نیست. بحث «دیدن» یا به حساب آوردن موجودیت‌ها یا افراد، بسیار مهم است. زمانی که برخی از افراد یا موجودیت‌ها احساس می‌کنند که دیده نمی‌شوند، تلاش می‌کنند تا خود را نشان دهند ولو با اقدام‌های خشونت­‌آمیز یا تروریستی. بنابراین، بخش عمده‌ای از تقصیرات متوجه جامعه (اعم از ملی یا بین‌المللی) می‌شود. هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه حقوق بشر و آموزش صلح در برابر تروریسم می‌باشد و از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به همراه استدلال قیاسی و استقرائی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. آنچه بعنوان یافته و نوآوری می‌توان به آن اشاره داشت این است که امروزه تنها جنگ، دشمن صلح نیست؛ بلکه بی‌سوادی، بی‌احترامی به عقاید یکدیگر، نادیده گرفتن افراد یا موجودیت‌های دیگر که خود عامل سرخوردگی افراد در جامعه و در نتیجه منجر به پیوستن آنها به گروه‌­های تروریستی می‌شود، نقض حقوق بشر، بی‌عدالتی و غیره تهدیدات صلح به حساب می‌آیند. سوال اصلی قابل طرح این است که چه جایگاهی را می‌توان برای آموزش در جهت مقابله با تروریسم جهانی در نظر گرفت.

 

واژگان کلیدی:آموزش،صلح، تروریسم،خصومت،حقوق بشر

 

 

 

Explaining the Position of Human Rights and Peace Training against Terrorism

 

Article 2.Vol.4. No.45. September 2019

 

Authors:

Shahin M. Jabali, Yekta B. Roodsari

 

Abstract

Although nearly 40 years have passed since the founding of the International Day of Peace, we are still witnessing the emergence of worldwide violators of peace. Once there was a "negative peace" discussion, but today there is more positive peace, and peace simply does not mean the absence of war. The discussion of "seeing" or taking into account entities or individuals is very important. When some individuals or entities feel that they are not being seen, they try to demonstrate themselves, even using violent or terrorist acts. Therefore, the main guilty is the society (whether national or international). The purpose of this study was to explain the status of human rights and training of peace against terrorism. The descriptive-analytic research method along with the comparative and deductive reasoning has been used for data analysis. What can be mentioned as a finding and innovation is that today, war is not the sole enemy of peace, but there are other threats to the peace, including illiteracy, disrespect to one another, the neglect of other individuals or entities (which in turn leads to the frustration of individuals in society and, consequently, their involvement in terrorist groups), human rights violations, injustice, etc. The main question to be raised is what position can be considered for training in countering global terrorism.

 

Keywords: Training, Peace, Terrorism, Hostility, Human Rights