• header0004.jpg
  • maxresdefault.jpg

شماره جاری: دوره سوم، شماره 36 آذر 1397

1- چیستی فلسفه شکل‌گیری داعش و تأثیر آن بر امنیت ج. ا. ایران

حسین تاج‌آبادی، محمد حیدری

چکیده مقاله  |  اصل مقاله


2- جبران خسارت ناشی از ارتکاب جنایات بین‌المللی در دیوان بین‌المللی کیفری برای بزه‌دیده در پرتو آراء صادره

صادق سلیمی، فرزانه جداری فروغی

چکیده مقاله  |  اصل مقاله


3- چشم‌انداز جایگاه سازمان همکاری شانگهای در ترتیبات امنیتی خاورمیانه با تأکید بر امنیت ملی ج. ا. ایران

پیمان علی‌محمدی

چکیده مقاله |   اصل مقاله


4- بررسی اهلیت حقوقی سازمان بین‌المللی و اثر وضعی آن بر دولت‌ها

سعید دهدشتی اردکانی

چکیده مقاله  |   اصل مقاله


5- توجیه گزاره‌های اخلاقی از منظر شهودگرایی

صالح قربانیان

چکیده مقاله  |   اصل مقاله


6- بررسی عوامل ایجاد انگیزه از دیدگاه‌های مختلف نظریه‌پردازان حوزه آموزشی

ابراهیم عباس‌زاده یخفروزان، محمدرضا صالحی

چکیده مقاله |   اصل مقاله


7- نقش مبلمان شهری در احساس آرامش و امنیت معلولان و جانبازان (مطالعه موردی: پارک دانشجویی بجنورد)

دنیا گوزل‌کوهی، صمد ایزانلو

چکیده مقاله |   اصل مقاله

 

قانون اساسی کشورها

آلمان                   فنلاند                   اسپانیا                   اندونزی                   آمریکا


الجزایر                  ایران                    افغانستان                ایتالیا                     فلسطین


تاجیکستان

 

مقاله 7. دوره سوم، شماره 27، اسفند 1396

دانلود اصل مقاله

نویسندگان:

طاهره خداپرست1

 

1- دانشجوی کارشناسی­‌ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن    

 

چکیده

مذهب نگرش سازمان­ یافته‌­اي از باورها شامل؛ ارزش­‌هاي اخلاقی، رسومات، مشارکت در جامعه دینی براي اعتقاد راسخ‌­تر به خدا یا یک قدرت برتر است. باورهاي مذهبی شیوه موثري براي مقابله با تجارب دردناك و نشانه‌­هاي بیماري است. همچنین در زمان مشکلات و ناراحتی­‌ها بر چگونگی روابط انسانی اثر می­‌گذارند. از آنجائیکه مذهب بعنوان یک عنصر مهم در فرهنگ در نظر گرفته می­‌شود و درمان­‌هاي شناختی به شدت متأثر از زمینه­‌هاي فرهنگی، باورها و ارزش‌­هاي درون فرهنگی است و باتوجه به بافت مذهبی ایران مطالعه حاضر بر آن شد تا رابطه بین نگرش مذهبی و ابعاد خشم در بین دانش‌­آموزان مقطع متوسطه شهرستان چالوس را بررسی نماید. این مطالعه توصیفی- همبستگی می­‌باشد جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه دانش‌­آموزان مقطع متوسطه (1005) نفر كه در سال تحصيلي 97-1396 در شهرستان چالوس مشغول به تحصیل هستند، می‌­باشد. نمونه پژوهش320 دانش‌­آموز بطور تصادفی انتخاب شده‌اند. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد كه بین میزان نگرش مذهبی با خشونت میان فردی رابطه معنی­‌دار و در سطح 00/01 وجود دارد. همچنین بین نگرش مذهبی و خشونت میان فردی رابطه معنی‌­دار منفی در سطح 00/01 وجود دارد.

 

واژگان کلیدی: نگرش مذهبی، ابعاد خشم، دانش­آموزان، مقطع متوسطه

 

 

 

Determining the Relationship between Religious Attitude and Dimensions of Anger (Case Study: Secondary School Students in Chalous City)

 

Article 7.Vol.3. No.27. March 2018

 

Authors:

Tahereh Khodaparast

 

Abstract

Religion is an organized view of beliefs; Moral values customs, participation in the religious community for a more conscientious belief in God or a superior power. Religious beliefs are an effective way to deal with painful experiences and signs of illness. It also affects the human relationships during times of trouble and discomfort. Because religion is considered as an important element in culture and cognitive therapies are strongly influenced by cultural backgrounds, beliefs and values within the culture and according to the religious context of Iran the present study was carried out to investigate the relationship between religious attitude and anger dimensions among high school students in Chalous city. This study is descriptive-correlational that the statistical population of this research includes all high school students (1005) who are studying in the city of Chalous in the academic year of 1396-97. A sample research of 320 students selected randomly. The results of this study show that there is a meaningful relationship between religious attitude and interpersonal violence at the level of 0.001. There is also a meaningful negative relationship between religious attitude and interpersonal violence at the level of 0.001.

 

Keywords: Religious Attitude, Dimensions of Anger, Students, Secondary School

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناسنامه مجله

photo 2017 08 31 14 21 50

♦ صاحب امتیاز و مدیر مسئول

   سحر کریمی

 

♦ سردبیر

  اژدر پیری سارمانلو

 

♦ مدیر داخلی

  نسیم کریمی

 

  • شاپا چاپی         2476-5570
  • شاپا الکترونیکی  6461-2476

 

پایگاه‌های نمایه کننده

پایگاه‌های داده‌ای داخلی و بین المللی مجله

کلیک کنید

همکاران مجله

danesh.ad

 

شبکه‌های اجتماعی

 

            instagram 02

       

                                  google s  in

 

تبلیغات علمی

 

photo 2017 10 31 17 15 29