1. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین (حداکثر ظرف دو روز) توسط کارشناسان نشریه بررسی خواهد شد. (لطفا جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال نمایید).

 

 

2. در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر و کمیته علمی مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله حداکثر ده روز به طول خواهد انجامید.

 

 

3. پس از پذیرش در مرحله دوم، مقاله به دو داور ارسال خواهد شد. فرآیند داوری مقالات بدین شرح است:

 

- اگر نظر هر دو داور مبنی بر رد مقاله باشد، مقاله رد خواهد شد.

 

- اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد مقاله برای بازنگری به نویسنده ارجاع داده خواهد شد.

 

- اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد 1 و 2 تصمیم گیری خواهد شد.

 

- پس از اینکه نویسنده مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله به یکی از داوران برای ارزیابی تطبیقی داده خواهد شد.

 

-در نهایت مقاله با نظر مساعد هیأت تحریریه چاپ خواهد شد.

 

 

 

لازم به ذکر است تأییدیه نهایی چاپ مقالات بعد از پرداخت تعرفه چاپ از طرف کاربران صورت خواهد گرفت.

مجله بین‌المللی پژوهشِ‌ملل

239yce