عنوان مقاله

 

نام و نام خانوادگي نويسنده اول، میزان تحصیلات، وابستگی سازمانی، آدرس پست الکترونیک

 

نام و نام خانوادگي نويسنده دوم، میزان تحصیلات، وابستگی سازمانی، آدرس پست الکترونیک

 

نام و نام خانوادگي نويسنده سوم، میزان تحصیلات، وابستگی سازمانی، آدرس پست الکترونیک

 

چکیده

در متن چكيده بايد مستقیما به مسئله مورد مطالعه، اهداف، روش پژوهش، يافته‌‌ها و نتایج اشاره شود. طول چكيده در مقاله نباید كمتر از 150 كلمه و بيشتر از 250 كلمه باشد.

 

واژگان كليدي: بین 5- 3 واژه که با کاما (،) از هم جدا شده و در يك خط باشند.

 

مقدمه

مقالات به صورت تك ستوني و تك فاصله تهيه شود. تنظيمات صفحه باید از سمت راست صفحه 2/2 سانتیمتر و از پايين، بالا و چپ صفحه هر کدام 2 سانتيمتر باشند. نگارش  مقاله با فونت B Nazanin و قلم 12، تیترها نیز بولد باشند.

 

در مقدمه به بيان مسأله، اهميت موضوع، ادبیات و پيشينه، اهداف و فرضيه‌هاي پژوهش پرداخته شود. تعداد صفحات مقاله نبايد حداقل از 13 صفحه کمتر و حداکثر از 16 صفحه بيشتر باشد.

 

برای منبع دهی داخل متن از شیوه استاندارد (APA) استفاده شود، برای منابع کتاب و مقاله باید از (نام خانوادگی، سال: شماره صفحه) و برای سایت الکترونیک از (نام خانوادگی، تاریخ) استفاده شود.

 

بحث و نتيجه‌گيري

در بخش نتيجه گيري، نكات مهم انجام شده در تحقیق، به صورت خلاصه توضيح داده شوند و در صورت لزوم در پاراگراف دوم این بخش، پيشنهادات ارائه شود.

 

منابع

منابع در انتهاي مقاله مي‌آيند (ابتدا منابع فارسي و سپس منابع انگليسي و غیره). از بکار بردن منابع اضافی که در داخل متن به آن اشاره نشده، جدا خودداری گردد. مشخصات هر منبع به صورت كامل و به صورت زیر نوشته شوند. منابع فارسي را با فونت B Nazanin اندازه 11 و منابع انگليسي را با فونت Times New Roman نازك با اندازه 11 تايپ نماييد.


کتاب: نام خانوادگی ، نام (تاریخ انتشار )، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح ، محل نشر: ناشر.

مقاله مجلات: نام خانوادگی، نام (تاریخ انتشار )، «عنوان مقاله»، نام مجموعه یا کتاب تدوین کننده مجموعه، سال یا دوره چاپ، شماره چاپ، شماره صفحه (از ابتدا تا انتها).

رساله تحصیلی: نام خانوادگی، نام (تاریخ دفاع )،«عنوان رساله»، مقطع رساله ارشد / دکتری، نام دانشکده، نام دانشگاه.

پایگاه اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده و تاریخ آخرین بازنگری در پایگاه، "عنوان موضوع "، نام و نشانی پایگاه اینترنتی.

 

Book:

Li, C., & Bernoff, J. (2008). Groundswell: Winning in a world transformed by social technologies. Boston: Harvard Business School Press.

Journals Article:

Carter, S. M., & Little, M. (2007). Justifying knowledge, justifying method, taking action: Epistemologies, methodologies, and methods in qualitative research. Qualitative Health Research. 17(10). 1316-1328.

Internet:

Lester, S. (1999). An introduction to phenomenological research. Retrieved August 1, 2009, from http://www.sld.demon.co.uk/resmethy.pdf

Article or Chapter in an Edited Volume:

Holstein, J. A., & Gubrium, J. F. (2004). The active interview. In D. Silverman (Ed.). Qualitative research: Theory, method and practice. (pp, 140-161). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Conference Proceedings Publications:

O'Donnell, S., Perley, S., & Simms, D. (2008). Challenges for video communications in remote and rural communities. Paper presented at the IEEE International Symposium on Technology and Society. New Brunswick. Canada.

Unpublished Doctoral Dissertation:

Jacobsen, M. M. (1999). Orality, literacy, cyberdiscursivity: Transformations ofliter­acy in computer-mediated communication. Unpublished doctoral dissertation. Texas A&M University.

 

 

مقاله ارسالی نباید قبلا در کتاب یا نشریه‌ای چاپ شده باشد و یا اینکه قبلاً برای چاپ به مجله دیگری ارسال شده باشد.

این مجله مقاله ترجمه شده نیز، می پذیرد.

مجله در ویرایش و ارزیابی مقالات پذیرفته شده آزاد است.

مسئولیت مطالب نوشته شده در مقاله برعهده نویسنده/ نویسندگان است.